INŽINIERSKA ČINNOSŤ

Poskytovanie služieb pripríprave a uskutočňovaní stavieb, ktorou sa zabezpečuje spravidla balík služieb pri zastupovaní investora (stavebníka) v konaní so štátnymi orgánmi,samosprávnymi orgánmi, dotknutými orgánmi chrániacimi verejné záujmy podľaosobitných predpisov a inými organizáciami (najmä zabezpečuje vstupnépodklady, prieskumy, odborné posudky a stanoviská, zastupuje investora priúzemnom konaní, stavebnom konaní a kolaudačnom konaní, pripravuje konanie na výber dodávateľa stavby, zabezpečuje podklady pre potrebné povolenia vrátane podkladov pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie, a podobne). 


- Umiestnenie stavby

- Stavebné povolenie

- Drobné stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce

- Kolaudačné rodzhodnutie

- Dodatočné povolenie stavby

- Zmena stavby pred dokončením

- Zmena účelu využitia

- Odstránenie stavby

Informácia pre stavebníka:
Pre stanovenie možnosti spolupráce je potrebné osobné stretnutie a preskúmanie prípadu, ktorý má byť vybavený v zastúpení. 

UMIESTNENIE STAVBY
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby vyžadujúnovostavby, ako aj prístavby a nadstavby, t.j. zmeny existujúcej stavby. Týmto rozhodnutím sa umiestňujú stavby na pozemok, určujú sa podmienky naumiestnenie stavby, požiadavky na obsah projektovej dokumentácie.V prípade, že ochrana dôležitých záujmov v území je určenáv záväznej časti územného plánu obce alebo územným plánom zóny, nie je potrebné viesť územné konanie a vydávať územné rozhodnutie.

STAVEBNÉ POVOLENIE
Stavby a ich zmeny (stavebné úpravy, prestavby, nadstavby a prístavby) je možné uskutočňovať iba  podľa  stavebného povolenia. Právoplatné stavebnépovolenie oprávňuje stavebníka začať vykonávať stavebné práce na stavbe v súlade s podmienkami určenými v povolení a podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom.

DROBNÉSTAVBY, STAVEBNÉ ÚPRAVY, UDRŽIAVACIE PRÁCE
Stavebník môže uskutočniť drobné stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce na základe písomného oznámenia stavebnéhoúradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky. Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásenú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce do dvochrokov odo dňa jeho doručenia stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad neurčil inak. Oznámenie stavebného úradu nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia,súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov požadované podľa osobitnýchpredpisov.

KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE
Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie  alebo tú časť stavby na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Kolaudačné rozhodnutiezakladá právo stavbu alebo stavebnú úpravu začať užívať a povinnosť užívať ju na povolené účely a v súlade s podmienkami určenými v kolaudačnom rozhodnutí.Kolaudačné rozhodnutie sa nemôže vydať, keď nie sú splnené základné požiadavkyna stavby (podľa stavebného zákona) a nie sú tým vytvorené základné bezpečnostné podmienky, hygienické podmienky a ochrana životného prostredia prestavby (napr. nie je zabezpečené vykurovanie stavy a pripojenie na inžinierske siete, nie je zabezpečená plynulá prevádzka výťahov, nie je zaistený bezpečný prístup a príchod k stavbám, nie sú predložené vyhovujúce výsledky predpísanýchskúšok...). 

DODATOČNÉ POVOLENIE STAVBY
Konanie o dodatočnom povolení stavby môže začaťna návrh vlastníka stavby, alebo ho začne stavebný úrad z vlastného podnetu ak zistí, že stavba bola postavená bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním. Vyzve vlastníka stavby, aby v určenej lehote predložil doklady o tom, že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami, najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania a osobitnými predpismi. V prípade, že vlastník stavby požadované doklady nepredloží v určenej lehote, alebo ak sa na ich podklade  preukáže rozpor stavby s verejným záujmom, stavebný úrad nariadi odstránenie stavby. V rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby stavebný úrad dodatočne povolí už vykonané stavebné práce a určí podmienky na dokončenie stavby alebo nariadi úpravy už realizovanej stavby. S konaním o dodatočnom povolení stavby, ktorá je už dokončená, môže stavebný úrad spojiť kolaudačné konanie.

ZMENA STAVBY PRED DOKONČENÍM
Všetky podstatné zmeny oproti projektovej dokumentácii overenej stavebným úradom v stavebnom konaní sú charakterizované ako zmeny stavby pred dokončením a podliehajú povoleniu stavebného úradu. V konaní o zmene stavby pred dokončením stavebný úrad postupuje  primerane podľa ustanovení upravujúcich stavebné konanie. Ak sa požadovaná zmena podstatne neodchyľuje od dokumentácie overenej v stavebnom konaní, konanie ozmene sa môže spojiť s kolaudačným konaním.

ZMENA V UŽÍVANÍ STAVBY
Stavbu možno užívať len na účel určený vkolaudačnom rozhodnutí, prípadne v stavebnom povolení. Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmene spôsobu užívania stavby, jej prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a v podstatnom rozšírení výroby alebo činností,ktoré by mohli ohroziť život a zdravie ľudí alebo životné prostredie, vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu o zmene v užívaní stavby. Zmena v užívaní stavby, ktorá je spojená so zmenou stavby zásadne vyžaduje najprv stavebné konanie a poukončení zmeny stavby kolaudačné konanie. Zmena v užívaní stavby, ktorá je spojená so zmenou stavby spočívajúcou v stavebných úpravách, ktorými sapodstatne nemení vzhľad stavby a nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, môže stavebný úrad prerokovať v spojenom konaní o zmene v užívaní stavby.

ODSTRÁNENIE STAVBY
Na odstránenie stavby, pokiaľ nebolo nariadené,je potrebné povolenie stavebného úradu.

INŽINIERSKA ČINNOSŤ

Nákupný košík

Dokončiť nákup