Legislatívne info

213/2017 Z.z. ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov (Právna úprava platná od 01.09.2017)

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2017/213/20170901

65/2018 Z.z ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Zákon o znalcoch) - (Právna úprava platná od 1.7.2018)

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/65/20180701

228/2018 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Vykonávacia vyhláška k zákonu o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch – náhrada za 490/2004 Z.z.)

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/228/20180801

218/2018 Z.z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v znení neskorších predpisov (Vykonávacia vyhláška k zákonu o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch)

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/218/20180801

492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku (Vykonávacia vyhláška k zákonu o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch)

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/492/20170901

212/2018 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky

č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (Katastrálny zákon) - (Právna úprava platná od 1.10.2018)

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/212/vyhlasene_znenie.html

461/2009 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (Vykonávacia vyhláška ku katastrálnemu zákonu) - KLIK

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/461/20181001

 

Nákupný košík

Dokončiť nákup