ZNALECKÁ ČINNOSŤ

Odhad hodnoty nehnuteľností (oceňovanie nehnuteľností)

Odvetvie je zamerané na stanovenie východiskovej, technickej, výnosovej a všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stanovenie všeobecnej hodnoty práv a závad viaznucich na nehnuteľnostiach, stanovenie všeobecnej hodnoty nájomného, stanovenie výšky škody, posúdenie zhodnotenia alebo znehodnotenia.

Obsahom odvetvia je stanovenie všeobecnej hodnoty všetkých druhov stavieb, všetkých druhov pozemkov v zastavaných územiach obcí, nepoľnohospodárskych a nelesných pozemkov mimo zastavaných území obcí. Nepoľnohospodárskym alebo nelesným pozemkom mimo zastavaného územia obce sa rozumie pozemok, ktorý nie je poľnohospodárskym pozemkom, nie je lesným pozemkom alebo je stavebným pozemkom. Do odvetvia nepatrí ohodnocovanie lesa v prípadoch, ak ide o celoplošný výskyt lesných a okrasných stromov na iných ako lesných pozemkoch mimo zastavaných území.

 

ZNALECKÁ ČINNOSŤ

POISTENIE ZNALECKEJ ČINNOSTI

Pre znaleckú činnosť som poistená v súlade s § 9, ods. (3) zákona č. 382/2004 Z.z., pričom limit môjho poistného plnenia za jednu poistnú udalosť je 33.193 Eur. Poistenie je zrealizované v poisťovni Generali poisťovňa, a.s.. 

Nákupný košík

Dokončiť nákup