Postup vypracovania posudku

  • Zadávateľ telefonicky alebo e-mailom špecifikuje nehnuteľnosť a účel pre ktorý sa má ohodnotiť, k danému účelu slúži objednávkový formulár a súhlas so spracovaním osobných údajov.
  • Znalec zadávateľa oboznámi aké podklady sú potrebné k ohodnoteniu a aký je predpokladaný honorár za znalecký posudok.
  • Dohodnú sa na termíne obhliadky.
  • Pri obhliadke sa nehnuteľnosť zameria, vypracuje sa fotodokumentácia aktuálneho stavu a preberú sa podklady potrebné k ohodnoteniu, dohodne sa honorár za znalecký posudok.
  • Znalecký posudok sa objednávateľovi odovzdá štandardne v troch vyhotoveniach po zaplatení honoráru za znalecký úkon na základe vyúčtovania.
  • Honorár za znalecké úkony (cena za znalecký posudok) je stanovovaný v súlade s právnymi predpismi SR – vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR číslo 218/2018 Z.z. v znení neskorších predpisov.
  • Bližšie informácie k podkladom potrebným k znaleckému posudku nájdete v sekcií „Znalecká činnosť“.

Nákupný košík

Dokončiť nákup